Средњошколски центар Пале

Кодекси

Етички кодекс за раднике и ученике средње школе

На основу члана 102. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању  („Службени гласник Републике Српске“, број 41/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), министар просвјете и културе, на приједлог Републичког педагошког завода, 29. марта 2019. године, доноси 

 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС  ЗА РАДНИКЕ И УЧЕНИКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 

 

 1. Овим етичким кодексом (у даљем тексту: Кодекс) утврђују се морална начела и начела професионалне етике наставника, стручних сарадника и осталих радника средње школе (у даљем тексту: радници школе) и ученика у образовно-васпитном процесу у циљу заштите достојанства, професије и личности, унапређивања моралних вриједности и подизања свијести и одговорности радника школе и ученика у средњој школи (у даљем тексту: школа).
 2. Циљ Кодекса је поштовање, разумијевање и прихватање основних начела и морално оправданог понашања у школи.
 3. Професионални етички принципи указују на циљеве које сваки професионалац у обављању свог посла треба да остварује и дијели са својим колегама.
 4. У школи се његују односи међусобног разумијевања и уважавања личности ученика, радника школе и родитеља ученика.
 5. Школа обезбјеђује неопходне услове да би се сви радници школе и ученици упознали са Кодексом.
 6. Кодекс се примјењује у професионалном и јавном дјеловању радника школе и ученика школе.
 7. Kодекс се састоји од стандарда понашања прилагођених потребама школе, радницима школе и ученицима, узимајући у обзир начела чувања достојанства и угледа школе, радника школе и ученика.
 8. Поштовањем и примјеном Кодекса обезбјеђује се несметан рад, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и углед школе.
 9. Радници школе воде рачуна о интересима школе, чувају интегритет школе, те савјесно, одговорно и посвећено извршавају задужења у складу са својим компетенцијама.
 10. Школа промовише највише етичке и професионалне вриједности у спровођењу својих основних задатака образовања и васпитања.
 11. У складу са етичким и професионалним вриједностима, од свих радника школе очекује се поштовање, праведност, вјеродостојност, одговорност и међусобно уважавање.
 12. Кодекс промовише атмосферу у којој сви радници школе у образовно-васпитној установи чувају углед и достојанство своје професије, одговорно и етички се односе према својим колегама, ученицима, родитељима и осталим грађанима са којима долазе у контакт у школи.
 13. Радници школе и ученици треба да се понашају у складу са принципом једнакости и праведности, на начин који искључује сваку дискриминацију, злостављање, узнемиравање или искориштавање.
 14. Неприхватљив је сваки вид узнемиравања радника школе и ученика.
 15. Узнемиравањем се сматра свако непримјерено понашање према другом лицу у циљу повреде личног достојанства и ометања у обављању радних задатака.
 16. Узнемиравањем се нарочито сматра сваки чин, учињен први пут или поновљен, вербални, невербални или физички, који ствара или доприноси стварању непријатног радног окружења и амбијента у којем радник или ученик борави и ради.
 17. Радници школе и ученици треба да са пажњом доброг домаћина користе, чувају и штите имовину и основна средства која су им повјерена у раду и настави.
 18. Ученици школе треба да поштују сљедећа правила понашања и облачења:
  • одјећа и обућа треба да буде чиста, уредна, без обиљежја као што су натписи, слике или ознаке које вријеђају осјећања других народа или које подстичу вјерску, полну или другу нетрпељивост,
  • нокти и коса треба да буду уредни,
  • пристојно понашање и изражавање, како у вербалној, тако и у невербалној комуникацији, не користећи вулгарности,
  • уздржавање од употребе недозвољених средстава и радњи приликом писмених или усмених провјера знања,
  • за вријеме малог одмора припремају се за сљедећи час,
  • излазак из учионица за вријеме малог одмора дозвољен је само у случају потребе за мијењањем радног простора или физиолошких и других потреба,
  • велики одмор проводе у школском дворишту или холу школе, уз примјерно понашање, тако да не угрожавају своју безбједност, а ни безбједност другога.

 

 1. За вријеме боравка у школи, на наставним часовима и осталим облицима образовно-васпитног рада, ученицима није дозвољено:
  • ношење пирсинга на видном мјесту,
  • упадљива шминка, накит и нокти,
  • ношење уске, кратке и изазовне одјеће која открива груди, стомак и бедра,
  • ношење обуће са високом потпетицом,
  • употреба мобилних телефона супротно Закону о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Закон), 6) доношење скупоцјених предмета у школу,
  • уношење у школу опасних предмета и материја:

‒ оружјa, 

‒ ножевa,

‒ петарди, 

‒ дрогe, 

‒ алкохолног пића и слично,

 • свако ометање рада наставника и других ученика током часа.

 

 1. Радници школе са ученицима, родитељима и другим лицима, као и међусобно, треба да успоставе односе засноване на уважавању, разумијевању, поштовању, толеранцији и избјегавању сукоба.
 2. Радници школе треба да:
  • спроводе мjерe безбједности ученика и осталих запослених,
  • стручним знањем и радом осигурају постизање прописаних исхода учења, уважавајући предзнања и индивидуалне способности ученика,
  • долазе у школу најкасније 15 минута прије почетка наставе и других облика рада,
  • у прописано вријеме одлазе на часове,
  • обавијесте на вријеме директора или помоћника директора о изостајању са посла, ради благовременог организовања замјене,
  • користе инвентар и опрему школе искључиво за потребе образовно-васпитног процеса,
  • његују односе толеранције, уважавања и поштовања различитости,
  • не угрожавају и не повређују физички или психички интегритет ученика и запосленихрадникашколе.

  

 1. Радници школе треба да долазе у школу прикладно одјевени.
 2. Под неприкладном одјећом и накитом подразумијевају се:
  • кратке панталоне и кожне панталоне,
  • кошуље, блузе или мајице без рукава и одјећа са дубоким деколтеом,
  • претијесна и прекратка одјећа,
  • ношење одјеће са натписима, сликама или ознакама које вријеђају осјећања других народа или која подстичу вјерску, полну или другу нетрпељивост,
  • ношење одјеће која открива груди, стомак и бедра,
  • ношење папуча, јапанки и патика,
  • неуредна фризура, упадљива шминка, накит и нокти,
  • пирсинг на видном мјесту.

 

 1. Запослени радници дужни су да утичу на сузбијање сваког облика корупције и незаконитих радњи у школи, те да пријаве такав случај, у складу са Законом.
 2. Недопустив је сваки облик непотизма.
 3. Радници школе не смију тражити или примати поклоне или услуге за себе, уколико постоји оправдана претпоставка да ће тиме бити извршен директан или индиректан утицај на њихову објективност и испуњење професионалних обавеза.
 4. Радници школе који у оквиру свог посла располажу повјерљивим подацима треба да штите тајност таквих података.
 5. Радницима школе, у складу са Законом, није дозвољено:
  • одбијање извршавања радних обавеза одређених уговором о раду и рјешењем о 40-часовној радној седмици,
  • одбијање радника да оде на комисијски љекарски преглед,
  • крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима школе, као и наношење штете трећим лицима, коју је школа дужна да надокнади,
  • злоупотреба положаја са материјалним или другим посљедицама за школу,
  • насилно понашање према ученицима, радницима и трећим лицима,
  • долазак на посао у алкохолисаном стању или под утицајем опојних средстава, те кориштење алкохолних пића или опојних средстава током радног времена,
  • неоправдан изостанак са посла у трајању од три дана у календарској години,
  • организовање инструктивне наставе и курсева за ученике школе у којој ради,
  • испитивање и оцјењивање ученика супротно закону и подзаконским прописима,
  • организовање ученика у политичке сврхе,
  • изазивање националне или вјерске нетрпељивости,
  • непримјерено понашање према ученицима, омаловажавање и вријеђање ученика, родитеља ученика или радних колега,
  • организовање или учествовање у продаји књига или друге робе ученицима,
  • наплаћивање тестова ученицима,
  • онемогућавање контроле и стручно-педагошког надзора просвјетним савјетницима и инспекцијским органима,
  • уношење оружја у школу,
  • узнемиравање или злостављање ученика,
  • одавање пословне или службене тајне.
 6. Дежурство у школи обављају наставници према распореду дежурства.
 7. Дежурни наставник треба да:
  • дође на посао најмање 30 минута прије почетка наставе,
  • се брине о одржавању реда и безбједности у школској згради и школском дворишту,
  • предузима потребне мјере у случају нарушавања реда или угрожавања безбједности,
  • ажурира евиденцију дежурног наставника,
  • координира дежурством ученика,
  • затечено стање и значајна дешавања у школи биљежи у књигу дежурстава.

 

 1. Свим радницима школе и ученицима треба обезбиједити једнаку могућност и равноправан положај у поступку испитивања повреда одредаба Кодекса.
 2. Кршење Кодекса које врши радник или ученик представља повреду радне обавезе и дужности у складу са Законом.
 3. Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број:07.042/020-967/19

Датум: 29. март 2019. године

МИНИСТАР

 

Наталија Тривић, мр

Преузето са http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Documents/ETICKI%20KODEKS%20SS.pdf

Ви сте овде: Почетна Кодекси Етички кодекс за раднике и ученике средње школе