Средњошколски центар Пале

Новости

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2023/2024. години

На основу члана 64. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20), а у вези са Правилником о упису ученика у први разред средње школе у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 31/19), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује

 

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 

 

I  УПИС УЧЕНИКА

 Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске садржи назив струкa, занимања, смјерова, одсјека, број одјељења, број ученика који се уписују у први разред, рокове за пријем докумената, начин бодовања, обавезу објављивања ранг листе са бројем бодова по свим елементима бодовања и податке по струкама о броју незапослених радника и њиховом запошљавању у 2022. години и податке о дефицитарним занимањима.

 Све средње школе објављују на огласној табли школе текст конкурса, план уписа, табеларни преглед о броју незапослених радника и њихово запошљавање у 2022. години, као податак о дефицитарним занимањима за своју школу.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

 1.  Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.
 13. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

 

II МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

 Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 1. Општег успјеха у основној школи;
 2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као и за упис у умјетничке школе;
 3. Резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

 

III ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА

 Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

 • у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

 На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку, занимање, смјер и одсјек на сљедећи начин:

 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

 По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

  

IV ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС

 

V РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

 Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека. Рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.

Приликом бодовања избодовати све кандидате за прво занимање, смјер или одсјек и кад се попуни листа одобрених мјеста за прво занимање, равноправно бодовати све кандидате за сљедеће занимање, како оне којима је то избор првог занимања, смјера или одсјека тако и оне кандидате којима је то друго занимање, смјер или одсјек.

Уколико није могуће извршити бодовање ученика из друге државе, ученик се ставља на проширену ранг-листу, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку – на основу рјешења о признавању и ранг-листа уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на основу рјешења о признавању.

 Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

а) Општег успјеха у основној школи;

б) Успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише;

в) На основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

 Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):

а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено струку,

б) кандидат који има већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,

в) кандидат који је у осмом и деветом разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,

г) кандидат који је носилац дипломе "Вук Стефановић Караџић".

  

VI  УПИСНИ РОКОВИ

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

 1. у јунском року, од 19. јуна до 30. јуна 2023. године и
 2. у јулском року, од 3. јула до 14. јула 2023. године.

 

1.      ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

 Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 19.06. 2023. године, а завршава се у уторак, 20.06.2023. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 22.06.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 26.06.2023. године, а завршава се у сриједу, 28.06.2023. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати уписа објављују се у петак, 30.06.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Школе су обавезне доставити податке о упису ученика у први разред, у првом уписном року, Министарству просвјете и културе Републике Српске до 03.07.2023. године.

 

2.      ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

 Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 03.07.2023. године, а завршава се у сриједу, 05.07.2023. године. Резултати уписа објављују се у петак, 07.07.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

 Од понедјељка 10.07.2023. године до петка 14.07.2023. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

 

3.      УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУ ПОСЕБНИ ИСПИТ

 На посебном испиту провјеравају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за умјетничку школу. На посебном испиту кандидат може да оствари највише 100 бодова. Да би се ученик рангирао за упис у умјетничке школе, потребно је да на посебном испиту оствари најмање 50 бодова.

Ученици који су завршили основну музичку школу у трајању од четири године вреднују се са 75 бодова, а у трајању од шест година са 100 бодова.

 Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јунском уписном року почиње у понедјељак, 19.06.2023. године, а завршава се у уторак, 20.06.2023. године.

Посебни испит у јунском уписном року кандидати полажу у четвртак, 22.06.2023. године и у петак, 23.06.2023. године. Резултати уписа објављују се у суботу, 24.06.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње умјетничке школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 03.07.2023. године, а завршава се у уторак, 04.07.2023. године.

 Посебни испит у јулском уписном року кандидати полажу у четвртак, 06.07.2023. године и петак, 07.07.2023. године. Резултати уписа објављују се у суботу, 08.07.2023. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

Од понедјељка, 10.07.2023. године до петка 14.07.2023. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у средње школе гдје има слободног мјеста.

 Табеларни преглед по струкама плана уписа ученика у први разред средњих школа у Републици Српској за школску 2023/24. годину и преглед броја незапослених и запослених радника по струкама у 2022. години.

Планирани број уписаних ученика у школској 2023/24. години преузет је из Правилника о плану уписа ученика у први разред средњих школа у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 31/23 и 36/23), а статистички подаци о броју незапослених и запослених радника по струкама у Републици Српској у 2022. години, преузети су из Завода за запошљавање Републике Српске.

 

VII  ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

  

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

 Послије утврђивања броја бодова формирају се ранг листе које се стављају на увид кандидатима на огласној табли средње школе. На огласној табли објављују се ранг листе са списком кандидата који су остварили број бодова потребних за пријем у први разред средње школе и посебан списак кандидата који нису остварили довољан број бодова за пријем у први разред средње школе. Ранг листе потписује директор школе. Обрада података и израда ранг листа врши се електронски.

 Ученици који су упућени да понављају први разред средње школе уписују се у исту школу и у исту струку и занимање, смјер или одсјек у коју су били уписани претходне школске године. Уколико школа престаје са радом, ученик који понавља први разред, уписује се у најближу школу у исту или сродну струку, занимање, смјер, односно одсјек. Ако школа не уписује исту струку, занимање, смјер, односно одсјек који је ученик претходне школске године похађао, а који је упућен да понавља разред, може да се упише у сродну или у неку другу струку, занимање, смјер, односно одсјек које одреди комисија за упис.

Директор школе именује комисију за упис, која се састоји од три члана.

Задатак комисије за упис је да припреми и спроведе упис ученика у први разред.

Учесник конкурса за упис у први разред или његов родитељ, који сматра да конкурс за упис није спроведен на утврђени начин и у складу са законом, те да су тиме повријеђена његова права, има право да поднесе приговор директору у року од осам дана од дана објављивања списка примљених ученика, у складу са Законом.

Директор школе доноси рјешење о приговору у року од 24 сата, а најкасније првог наредног радног дана.

Учесник конкурса који је незадовољан рјешењем директора школе може поднијети жалбу школском одбору, у року од три дана од дана пријема рјешења.

Школски одбор доноси одлуку о жалби, у року од три дана од дана пријема жалбе. Одлука школског одбора је коначна.

 Школе су обавезне доставити коначне податке о упису ученика у први разред Министарству просвјете и културе Републике Српске најкасније до 28. 07. 2023. године.

Школа од ученика не може наплаћивати трошкове уписа.

  

Број: 07.05/052-3925/23

Датум : 22.05.2023. године

 

МИНИСТАР

 Жељка Стојичић

Ви сте овде: Почетна Новости Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2023/2024. години